MÄNSKLIGA FEROMONER

Inledning

Detta arbete är en litteraturstudie om huruvida mänskliga feromoner har någon funktion hos människor. Vi kommer närmare att diskutera om och hur fermoner tas upp från omgivningen.
 

Vad är feromoner?

Feromon är grekiska och kommer från ordet pherin, som betyder transport, och horme, som betyder rörelse eller eggelse (http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/jacob/teaching/sensory/pherom.html). Feromoner är kemiska ämnen som utsöndras av djur. Dessa framkallar ett visst beteende hos ett annat djur av samma art. Feromoner sätter i gång ett kemiskt kommunikationssystem (http://qlink.queensu.ca- 4nlb3/def.htm) och fungerar som alarmsignaler, attraktionshöjare samt som signaler om släktskap (Weiss R. 1998). Feromoner kan ha olika inverkan på mottagaren och man kan göra två generella indelningar; "releaser pheromones" som leder till omedelbar respons hos mottagaren och "primer pheromones" som inducerar en förändring av beteende eller endokrint tillstånd över en längre tid. (http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/jacob/teaching/sensory/pherom.html)

Att djur använder sig av feromoner för att t. ex. locka till sig en partner har länge varit känt, forskningen startade redan på 1960-talet. 1986 meddelade Monell Chemical Senses Center i Philadelphia att de upptäckt mänskliga feromoner. (http://www.finalstop.com/pheromones/page4.htm)
 

Det vomeronasala organet (VNO)

Feromoner är luktfria och fångas upp genom de fyra VNO-öppningar som sitter två och två på var sin sida om skiljeväggen i näsan. VNO-systemet tros bestå av en liten receptor som leder till ett nätverk av nerver som går till hypothalamus. Hypothalamus är det center i hjärnan som styr våra grundläggande instinkter och känslor. (http://www.finalstop.com/pheromones/page4.htm)

För inte alltför länge sedan trodde man att mänskliga feromoner inte fanns. Man trodde också att VNO var tillbakabildat eller frånvarande i vuxna människor och således inte hade några funktionella receptorer eller förbindelser med det centrala nervsystemet. Forskare är idag inte överens om huruvida VNO hos människor fungerar eller om det är en evolutionär rest, även om männsikor ej kan använda sig av VNO så utesluter det inte att människor kan ta emot liknande signaler. Vissa djur använder sina luktceller i nosen till detta ändamål.(Weiss R. 1998)

VNO har hittats i katter, hundar och i den nya världens apor, men det är osäkert om VNO finns i den gamla världens apor. Undersökningar av människor har visat stora skillnader i resultat. I en studie från 1985 undersöktes 100 personer och VNO återfanns hos 39 stycken, medan en annan studie från 1991 när 200 personer undersöktes visade att VNO fanns hos alla undersökta. Det senare resultatet kan bero på att man upptäckt att VNO-öppningar kan vara så små som 0.2 mm vilket är väl litet för det mänskliga ögat. I andra studier från 1991 gjorda på 400 respektive 1000 personer återfanns VNO-öppningar i alla patienter utom i dem som hade vävnadsskador nära VNO-öppningen. (http://www.bol.ucla.edu/~bredelin/vno.html)

Det finns alltså flera nya rapporter som visar att VNO existerar i alla normala människor. Det finns dock ingen anledning att tro att alla feromoner är involverade i regleringen av sexuellt beteende och fysiologi. (http://www.bol.ucla.edu/~bredelin/vno.html)
 
 

Mekanism för dofter

Dofter fångas upp av sensoriska receptorer som reagerar på luftburna kemikalier. Hos människor är dessa receptorer placerade i luktcellerna (olfactory epithelium) högt upp i näsan. Feromoner tas upp av antingen dessa luktceller eller av VNO.

(http://www.godriva.com/~jkimball/BiologyPages/O/Olfaction.html)

Händelseförlopp

- Kemikalien binder till receptorn som är ett transmembranprotein.

- Bindningen aktiverar ett G-protein som är kopplat till receptorn på dess cytoplasmasida.

- Detta aktiverar andenylylcyklas, ett enzym i plasmamembranet

- Andenylylcyklas katalyserar ombilandet av ATP till "the second messenger" cykliskt AMP (cAMP) i cytosolen.

- cAMP aktiverar transporten av Na+ in i cellen.

- Inflödet av Na+ reducerar potentialen över plasma membranet.

- Om denna depolarisering når ett tröskelvärde genereras en aktionspotential

- Denna aktionspotential förs via luktnerven (olfactory nerve) till hjärnan.

- Hjärnan utvärderar denna aktionspotential och andra luktsignaler.

(http://www.godriva.com/~jkimball/BiologyPages/O/Olfaction.html)


Undersökningar gällande sambandet mellan feromoner och sexualitet
 

Menstruationscykelförsök 1

Trots att åtskilliga feromonförmedlade reaktioner har föreslagits har bara en kunnat konstateras. Nu finns säkra bevis för att feromoner i kvinnors hudutsöndringar påverkar andra kvinnors menstruationscykler så att kvinnor som lever tätt tillsammans också har menstruationscykler i fas. Detta har kunnat visas hos råttor som inte lever tillsammans men delar luft. Det finns numera ingen tvekan om att detta fenomen existerar. (http://www.bol.ucla.edu/~bredelin/vno.html)

Forskarna Martha McClintock och Katleen Stern upptäckte 1971 orsaken bakom detta. De anser sig därmed ha upptäckt de första mänskliga feromonerna. De har utfört ett flertal försök på området. Ett försök utfördes genom att nio kvinnor bar små kuddar i sina armhålor under 8 timmar i olika faser av menstruationscykeln. Forskarna desinfekterade sedan kuddarna med alkohol och frös dem, då de trodde att detta skulle hålla feromonerna intakta. Varje dag gned forskarna in överläppen hos 20 andra kvinnor med kudden. Dessa kvinnor hade redan från början regelbundna menstruationscykler, men ej i fas. Efter två månader hade 14 av de 20 kvinnornas menstruationscykler ändrats och var i fas med varandra. (http://www.academicpress.com/inscight/03111998/graphb.htm)

Menstruationscykelförsök 2

I början av 1980-talet såg man sambandet mellan manliga feromoner och kvinnors reproduktiva hälsa. Studier har visat att kvinnor som har samlag med män minst en gång i veckan med större sannolikhet har regelbundna menstruationscykler, har mindre problem med infertilitet och en lindrigare menopaus än kvinnor som lever i celibat.

Mäns påverkan på kvinnors menstruationscykler och fertilitet har studerats av bland andra Winnifred Cutler och George Preti. Deras försök utfördes genom att små kuddar placerades i armhålorna hos män i 18 till 27 timmar per vecka under en tremånadersperiod. Utsöndringarna blandades med alkohol och baddades på överläppen hos sex kvinnor utan fasta förhållanden och med oregelbundna menstruationer. Man är inte säker på om feromonerna absorberades av huden eller andades in, men resultatet blev att menstruationscyklerna blev längre eller kortare och slutligen 29,5 dagar. En kontrollgrupp bestående av sex kvinnor med oregelbundna menstruationscykler som baddades med ren alkohol visade inga förändringar alls. (Leo, J. 1986)

Företagens försök 1

Winnifred Cutler har tillsammans med flera forskare gjort undersökningar på uppdrag av Athena Institute, vilka bland annat säljer feromonbaserade produkter. Studien utfördes under sex veckor och 38 män i åldrarna 26-42 studerades. Sjutton av dessa män fick en tillsats av syntetiskt framställt manligt feromon i sitt rakvatten, de övriga 21 användes som kontrollgrupp och fick ingen tillsats. Ingen i grupperna visste om de hade fått någon tillsats eller ej. Resultatet blev att 47% av de män som fått feromoner hade märkt en ökad sexuell aktivitet, bland annat i form av samlag. Detta kan jämföras med att 9,5% av männen i kontrollgruppen märkte en ökning.

Enligt forskarna visar studien att syntetiska manliga feromoner kan öka mäns attraktionskraft hos kvinnor. (http://www.athenainstitute.com/shop/index.htm)

Företagens försök 2

Forskare på Chemical Senses Center i Philadelphia upptäckte feromon i mänsklig svett 1986. De isolerade ett ämne som kallas androstenon ( 5-alpha androst-16-en-3-on). Androstenon som är ett manligt feromon sägs attrahera kvinnor. En man som utsöndrar mycket androstenon upplevs som aggressiv och dominant. Flera tester har gjorts med att t. ex. spruta feromoner på en av tio likadana stolar. Män undvek den feromonsprutade stolen, medan kvinnor gärna satte sig på just denna. Samma test med samma resultat har gjorts med telefonautomater. Räkningar som sprutats med feromoner betalas snabbare då det talar om att avsändaren är aggressiv och har stor makt. (http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Human%20Nature%20S%201999/what_are_pheromones.htm)

Företagens slutsatser

En hög halt feromoner ökar attraktionskraften hos både män och kvinnor. En teori är att dominanta män har en högre halt feromoner än vekare män och därför är bättre partners/fäder, detsamma gäller för kvinnor. Alltför god hygien ( inkluderande tandborstning, tvålanvändning och deodoranter) gör att vi tvättar bort de feromoner vi producerar och därmed stör det "naturliga" partnerurvalet. (http://www.finalstop.com/pheromones/page4.htm)
 
 

Vad finns det i flaskan?

Enligt företagens hemsidor innehåller deras feromonprodukter androstenol och androstenon som män skall använda alternativt androstenol och olika kopulinämnen som kvinnor skall använda. Riktigt hur dessa ämnen fungerar har vi inte lyckats med att ta reda på. (http://www.pherox.com/index.htm) Vi skrev ett mail till ett svenskt företag som heter Pherox. De kunde inte avslöja strukturerna för de ämnen de använder i sina produkter.

Vi har dock med hjälp av en databas vid namnet "Chemfinder" lyckats lokalisera strukturen för androstenon (5 androst-16-en-3-on) som har summaformeln C19H28O, denna kan iakttagas nedan.

Strukturen för androstenon kan liknas vid den för olika steroider som t. ex. kolesterol och testosteron.


De senaste forskningsteorierna

Ett forskningsteam vid Massachusetts General Hospital och Harvard University har identifierat en molekyl som kan vara nyckeln till hur kemiska signaler (feromoner) överförs till nervimpulser som forslas till hjärnan i gnagare. Molekylen liknar mest den som insekter använder för att ta emot visuella signaler och den produceras av en gen som är defekt hos människor. Denna upptäckt ger anatomiska bevis för att VNO inte har någon funktion hos människor. Fortsatt forskning på hur människor tar upp och reagerar på fermonsignaler borde därför koncentreras på cellerna i det vanliga doftcentrat.( http://www.eurekalert.org/releases/mgh-rim042799.html)
 

Egna kommentarer

Den tydligaste reflektionen man kan av denna studie är att forskarna verkar tämligen överens om att VNO existerar hos människan. Däremot råder delade meningar huruvida VNO har någon funktion med avseende på upptagande av feromoner. De företag som säljer feromonprodukter hävdar med bestämdhet att feromoner har en central funktion för den mänskliga fysiologin. Detta påstående har ingen direkt vetenskaplig grund med de tjänar stor pengar på försäljningen som årligen omsätter cirka 40 miljoner dollar.
 

Länkar

http://www.athenainstitute.com

http://www.mcb.harvard.edu

http://www.neuro.fsu.edu

http://www.pheromones.com

http://www.pure-instinct.com

http://www.pherox.com
 

Referenser

Litteratur
8Leo, J. 1986. Sexes, The Hidden Power of Body Odors, Time 12/1/86

Weiss, R. 1998. Sniffing Out Human Pheromones, Washington Post, March 12 1998

Artiklar på hemsidor
Do Human Pheromone exist? http://www.bol.ucla.edu/~bredelin/vno.html 2000-05-24

First Human Pheromone Spotted http://www.academicpress.com/inscight/03111998/graphb.htm 2000-05-24

Human Pheromones,

http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/jacob/teaching/sensory/pherom.html 2000-05-24

Just what are Sex Pheromones http://www.finalstop.com/pheromones/page4.htm) 2000-05-24

Researchers Identify Molecule That May Be Key In Pheromone Processing http://www.eurekalert.org/releases/mgh-rim042799.html 2000-05-25

The Sense of Smell http://www.godriva.com/~jkimball/BiologyPages/O/Olfaction.html 2000-05-29

What are Pheromones http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Human%20Nature%20S%201999/what_are_pheromones.htm 2000-05-24

What is a pheromone http://qlink.queensu.ca- 4nlb3/def.htm 2000-05-25

Hemsidor
http://www.athenainstitute.com/shop/index.htm 2000-05-25

http://www.pherox.com/index.htm 2000-05-24
 

GRAFIK FRÅN PIA'S GRAPHICS